شاید دیدن زیبایی ابن انارها سختی و زشتی ابن روزهای دنیا رو برای لحظاتی بشوره و ببره.