فرهنگ لغت رنگ‌دانه را ماده‌ای می‌داند که رنگ نور انعکاسی یا انتقالی را تغییر می‌دهد. عجب است که ترکیب برخی رنگ‌دانه‌ها جنس جان را هم به اختصار بیان می‌کند.