خانم فروغ تاجبخش (مادر لطفی) مادری که بیشترین اوقات زندگی خویش  را از سال ۱٣۴۹ در برابر زندان ها و از سال ۱٣۶۷ در گورستان های قتل عام شدگان گذراند و تا آخرین لحظه زندگی از دادخواهی دست نکشید جهان را بدرود گفت.

 

 

 خانم فروغ تاجبخش، مادر انوشیروان لطفی از اعضای ارشد فدائیان خلق که در زمان شاه با حمله ی مسلحانه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد، پس از روی کار امدن رژیم جمهوری اسلامی انوشیروان بار دیگر دستگیر و در خرداد ماه سال ۱٣۶۷  در روزهای آغازین کشتارهای دسته جمعی زندانیان سیاسی اعدام گردید.

مادر لطفی پس از تابستان سیاه ۱٣۶۷ ، بی وقفه برای دادخواهی قتل عام شدگان کوشید و به حق وی به  سمبل  مادران خاوران  تبدیل شد. مادر بر عهدی که با همه مادران قتل عام شدگان بسته بود تا اخرین لحظه زندگی بر دادخواهی آنها پا فشاری و وفا نمود