شاعر : بهمن فرسی
آهنگ ساز :  ناصر چشم آذر
تنظیم :  ناصر چشم آذر
هرچه را ساختم عاقبت شکست
شکست شکست
من با همیشه باختم
باختم باختم باختم باختم
من نه آبشار
من نه جویبار
من نه چشمه سار
من نه سبزه و نه رود
من نه بر آسمان گرم مهر دمیده ای
من نه از شاخ سرد قهر رمیده زود
هرچه بود از تو بود
هرچه بود از تو بود
از تو بود از تو بود
من همیشه شوره زار
من همیشه دست باز
من طلوع دائم نیاز
من همیشه با همیشه ساختم
من همیشه در همیشه سوختم
من همیشه با سوزن نگاه
با نخ آرزو
روزها
هفته ها
ماهها
سالها را به هم دوختم
هرچه بود از تو بود
هرچه بود از توبود
از تو بود از تو بود
"متن ترانه از سایت ایران ترانه"