ایران امروز:

کیانوری هرچه می‌گفت یا از سوی سفارت بود یا کسی که از سفارت با او مرتبط بود از او می‌خواست به بهترین وجهی انجام بدهد و او انجام می‌داد. 

برو به آدرس