www.youtube.com/watch?v=REdoqIdHmWc:

آگاهی بستر آزادی - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-57413505

گاهی بستر آزادی – دانشجو
www.youtube.com/watch?v=REdoqIdHmWc

ازهمان چهارده قرن پیش  که راه و رسم تازی بزور شمشیر بر ما تحمیل شد،  نیا کان ما که خود فرهنگی بمراتب برتر داشتتند، بشکلهای گوناگون عدم علاقه خود را نسبت به آن راه و رسم نشان داده اند. تاریخ نشان میدهد که متفکران ودلاوران سرزمینمان نه تنها رسمِ عقب مانده ی تازیان را نپذیرفته بلکه کوشیده اند با استفاده ازهرفرصتی، آثارخفت بارتازیان را از دامنِ کشور بزدایند.  این زدودن وپاکسازی همچنان ادامه داشته تا پنج قرن پیش که دولت استعمارگر انگلستان برای نفوذ واخلال درامورایران، درویشی هندی را بکشورما فرستاد. این فرد که بعدها پدراولین مجلسی، آخوند مشهور می شود، آخوند سازی وفتنه پروری را درایران براه می اندازد. شوربختانه ازآن تاریخ که همزمان با شیعه شدن ناگهانی ایرانیان در دوران صفویه بوده است، آخوندان عامل گسترش خرافات، جلوگیری از پیشرفت، تشدید کننده ی اختلافات شیعه و سنی، دخالت درامورکشوری و حتی جنگ های طولانی بوده اند.

این دین فروشان که ازآن زمان عاشق قدرت ومقام بوده و دربسیاری از دربارها نفوذ داشته اند، ازمسجد ومکتب خانه و امور قضایی که دردست گرفته بودند استفاده می کردند تا مردم فریبی کرده وبه فکر و باورملت شکل دلخواه داده و ازآنها، امتِ مقلد بسازند.

امروز مبارزِانی که برای آزادی کشور از دست آخوندانِ جاهل وجاه طلب و ویرانگر تلاش میکنند، میدانند که آزادی ادامه دار با گسترش آگاهی آغاز می گردد. آنها بهرشکل ممکن برانبوه بیداران وآگاهان می افزایند و با آنها همصدا می شوند تا به رژیم مردم فریب آخوندی و چهارده قرن خرافات و تاریکی و زندان تازیان پایان بخشند وشاهراه پیشرفت را برکشور باستانیشان بگشایند.

رازِ رژیم آخوندی

میکند تازی "بزرگ " وخود زبانش می شود ++ با فریبِ مردمان دنیا بکامش می شود

چرتها گوید زِ علم و معجزات تازیان          ++ امتِ نادان بچاپیده، سوارش میشود

انگل ریشدار

تا ندانی که دشمنت ملاست ++ غم ودرد ومصیبتت بالاست

انگلِ ریشدارِ ضدِ بشر ++ بود وسودش زِجهلِ انسانهاست

عاشقانِ ایران

هرکه بوده عاشقِ ایران زمین  ++ دیده ملا دشمنی اندر کمین

خیز این بیگانه از ایران بران  ++ گرنخواهی ملّتت زاروغمین

ایرانِ اسیر

بُوَد ایران اسیرِ حقه بازی ++ اسیرِ دینفروش و رسمِ تازی

اگراین بند و زندان را گشاید ++ شود آزاد و بیند سرفرازی

اساسِ  کار ملا

اساسِ کار ملا حقه بازیست ++ حدیثش مردگان و رسمِ تازی ست

نیارزد این پشیزی بهرِ ملت ++ که قصدش علم و عدل و سرفرازیست

عامل فقر وذّلت

آخوند بُوَد دشمن این کشور و ملت ++ آورده خرافات و ستمکاری و نکبت

باید که زِ جا خیزی واین فتنه برانی ++ باشکوه و خواهش نرود عاملِ ذلّت

داور مرده

تا به ملاست کشور آلوده ++ خانه بی پیکرست وشالوده

مرده ی تازیان کند داور ++ تا بَرَد هستی تو آسوده

قیام برای سرنگونی

دولتِ هرملتی فرمانبرِ آن ملت ست ++ غیرازین باشد، نشان فقرِفهم وهمتست

دولتِ آخوندکان دزدست وجباروپلید ++ کیفرِآن سرنگونی با قیامِ ملت ست

کورش ونسلِ آزادی بخش

عدل وآزادی مرامِ شاهِ شاهان، کورش ست ++ ملت از کردارِشاهِ با شکوهش دلخوشست

بند وزجر وپسگرایی، با خودت بَردینفروشِ ++ نسلِ کورش آگه وخواهانِ  مهر و رویشست

تاریخ واردنگی

زِ کورش بیم دارد آیت الله ++ زِ فرهنگت هِراسَد نکبت الله

هرایرانی که تاریخش بداند ++ به اُردنگی براند شیخ وملا

خشم و خیزش

خیزو پایان دِه به رنج و آبِ چَشم ++ شِکوه بس باشد، بُوَد هنگام خَشم

برده ی آخوندکِ  و ملا مباش ++ نیست قدسی هرکه دارد ریش وپشم

چرا خیزش؟

تا براند شیخِ نادان کشورت ++ جهل وفقر وفتنه بارَد برسرت

خون وپول ونامِ ایرانی دهد ++ نفرت وجنگِ وعقب رفتن خَرَد

ملتِ بیدارِکورش

چوملت رَه کورشش می رَوَد ++ عدو لرزَد و جامه از تن دِرَد

بداند که این سیل بنیان شکن ++ بساطِ فریبش به توفان دهَد

پاسدار پشیمان – دانشجو

کنم پاسداری زِ ایران زمین ++ نی یم بازوی شیخکان لعین

مقدس بُوَد ملت و کشورم ++ نه تازی، نه ملا نه مُهرِجبین

رنج پیوسته

تا بُوَد شیخکی تو را رهبر ++  تازی و مرده اش کند سرور

ازتو خواهد مقلدش باشی   ++ تا کنی هرجفنگِ او باور

آگاهی بستر آزادی – دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-57413505

نقش ایرانیان مهاجر در آزادی و پیشرفت ایران

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-75479500

برو به آدرس