http://www.slideshare.net:

اسلاید سروده های تازه ی دانشجو

می دانستیم وثابت شده است که آخوند:

دشمنِ بزرگِ ایرانی و فرهنگ اوست،

بزرگترین عامل عقب ماندگی ایران بوده و می باشد،

فقرو درد ورنج وشیون و خرافه را گسترش می دهد،

ازگذشته های دورآشکارا وپنهان به کشورماآسیب فراوان زده است،

بی تخصص ودانش می باشد ونمی تواند ونباید عنان کشوردردست داشته باشد،

 درعین نادانی خود را دانا تر وراهنمای مردم می پندارد،

 برای سود ومقام پرستی خود، فرزندان مارا متعصب وکورببارمی آورد،

 درمیان ملتِ ما تفرقه ایجاد کرده وازنیروی انسانی ما سوء استفاده می کند،

 امکانات مالی کشوررا درکشورهای عربی بمصرف می رساند،

هدفِ آینده اش مثل داعشی ها،گسترش ایدئولوژی ورسمِ تازی درجهان

می باشد  که برخلاف اخلاق و فرهنگ مهرو دادگری ایرانی می باشد،

راستی چه کسی اداره ی یک سازمانِ کوچکِ خود را به ملای نادان می سپارد؟

وظیفه ی هرایرانی وطن پرست و آینده نگری است که هرچه زودتر

 دست آخوندان را ازمقامات دولتی وآموزشی این کشور کوتاه کند و

 فرهنگمان را دوباره پاکِ وارزشمند سازد.

بازگشت به فرهنگ پاکِ ایرانی – دانشجو

http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-54884397

 

برو به آدرس