slideshare.net:

راهِ پرچمدارانِ پیشرفت - دانشجو                                                

 در زمانی زندگی می کنیم که می توانیم برگِ بسیار روشن و افتخار آمیزی به افتخاراتِ تاریخ سرزمینمان بیفزاییم. چنین فرصت طلایی برای همه ی نسلها بوجود نمی آید.   پس از 1400 سال احترام چشم بسته برای باورِ بی پایه ای که ایران و ایرانی را به عزاداری و پس گرایی و تعصبِ کور می بُرد، دوره بیداری فرا رسیده است.

 رفتاروکردار زشتِ آخوندها، داعشی ها و بوکو حرامی ها که گاهی بصورت زنده از رسانه های گروهی پخش می شوند، به جهانیان ماهیت این دین را نشان داده و حتی برای مذهبی های ما هم روشن ساخته که نیاکان ما دین ناخواسته ی عرب را به زور شمشیر پذیرفته بوده اند. این آگاهی که به قیمت گرانی بدست آمده، موجب شده که امروزه، مادران جوان بجای گریه و زاری و انداختن سفره ی نذری برای این عرب و آن عرب ، جلسه ی گفتگو برای افزایش و گسترش اطلاعات تاریخی کشور خود برپا کنند و بفرزندانشان بیاموزند که محبوب ترینِ دین برای ایرانی کمک به یکدیگر برای آزادی و پیشرفت دادن ایران می باشد. جوانان ما که تاریخ ایرانِ پیش ازاسلام را میدانند، متوجه شده اند که کشوری که هزارسال پیش از پیدایش اسلام حقوق بشرداشته و زن را به پادشاهی می پذیرفته است، نیازی به دینِ تازیان و عقب گرد ندارد.

 اغلبِ دانشجویان سالِ سومی دانشگاهها درفکرارائه دادن پروزه ای در رشته ی خود برای پیشرفت کشور می باشند. آری پس از دیدنِ کردار ورفتارِ زشت آخوندها یعنی متخصصان دین عرب !،  دین محبوب جوانانِ ایرانی خدمت کردن به کشور شده است.  آزادی و سرافرازی ایران درگروهمبستگی ما می باشد. دانشجو

راه پرچمداران پیشرفت - دانشجو

http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-52318716

                                                                                                       دینِ ما خدمتِ به ایرانست  +++  با تو ایران زبون ویرانست

راه ِ خود گیر نوکرِ تازی     +++   ملت ازفتنه ات گریزانست

 

برو به آدرس