آقای هفته‌زاده:

رییس‌جمهور مردمی به این می‌گویند!

مشکل بنده‌ی هفته‌زاده فقط نفهمیدن سیاست خارجی نیست، در سیاست داخلی هم با اجازه شما انگار هم‌چنان قاق تشریف دارم!

شما نگاه کن این دکتر حسن معلوم نیست هنوز در عوالم قبل از انتخابات ۹۲ و ایام تبلیغات سر می‌کند یا این‌که از بس مردمی است و از جنس مردم و در میان مردم است که کلا آمده این طرف، در بین مردم و شده منتقد دولت!

برو به آدرس