iroon.com:

جشن چهارشنبه سوری و فتوای آخوندان
فتوای سیدعلی و گفته های ایران ستیزانه ی دیگر آخوندها از جمله مطهری را در مورد جشن چهارشنبه سوری شنیده اید. کینه ی بی پایان این تازی زَدگان برعلیه جشن های ملی کشور، ایرانیان را از آنها متنفرترساخته است.  پررویی این روضه خوانها باورکردنی نیست.ازکشورما می خورند، ازجشن های ما انتقاد می کنند  و به ما فرمان هم می دهند!!!.

درمحله ما هموطنان چهارشنبه سوری را خیلی جدی ترازگذشته جشن می گیرند. بناست علاوه بر شعرهای متداول شب چهارشنبه سوری، سروده زیر راهم بخوانند تا کمی به وقاحت ملایان پاسخ داده باشند. شرکت کنندگان درجشن، این سروده را با تنبک و به سبک حاجی فیروز و بصورت فردی یاگروهی خواهند خواند. به  بهترین اجرا جایزه داده خواهد شد.


ملای وطن فروشِ پررو          +++   منفور شده، نرفته از رو

هررسمِ قشنگ و خوبِ ملی      +++   از دیده ی تنگِ اوست تابو

چهارشنبه سوری قبول نداره     +++    آخوندِ عبوس و شیخِ اخمو

از جایز و بی جواز گوید         +++   این شمع دُزِ گدای پشمو

فتوا بدهد زپیش و از پس         +++   این جاهل و این سفیه بدخو

چسبیده به ملت و خورد خون     +++   چون کِرم و کَنه، مثالِ زالو

حرف و کُنشش به ضد ایران     +++    زین ملک که کرده پول پارو

هرروز می گیم به شیخ پررو    +++   از میهن ما برو و نیا تو

او نیست ز خاکِ پاکِ ایران      +++    با چپیه وآن سَر و بَر و رو

آن دسته که رهبرش بنامند        +++   فرصت طلبند یا که هالو

چهارشنبه سوری

http://iroon.com/irtn/blog/3760/

http://iranian.com/posts/view/post/9508

سروده های نوروزی - دانشجو

http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-44985911

برو به آدرس