Shared Studios:

نیویورکی می توانند در فضایی همسان، به واسطه ی پروژه ی هنری، پورتال ها، با یکدیگر گفت و گو کنند. پورتال ها کانتینرهای قابل حملی هستند که مجهز به ابزار ارتباطی صوتی تصویری هستند. افراد به طور همزمان و در مکان های متفاوت وارد این پورتال ها می شوند و با یکدیگر تعامل می کنند. در صورت نیاز یک مترجم ایجاد ارتباط با زبانی مشترک را ممکن می کند. این بار این پورتال ها پُلی مجازی میان تهران و نیویورک برقرار کرده اند

برو به آدرس