پایگاه خبری پلیس:

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: این متهم در بازجویی های انجام شده، انگیزه و علت اصلی این کار را تحت تاثیر قرار گرفتن از شبکه های ماهواره ای برشمرده است.

برو به آدرس