Khodnevis:

بتازگی موسسه گالوپ بار دیگر به آمارگیری در ایران پرداخت تا نشان دهد در کشوری که آزادی هست و دولتش چند و چون همه چیز را به هر صورت شده به مردم حالی میکند آمارگیری از مردم نیز مانند رای گیری میزان بسیار دقیقی از عقاید عمومی بدست می دهد. البته چنان که متن بعضی از این گفتگوها نشان می دهد آمارگیری در ایران کار چندان ساده ای هم نیست.

* * * * * * *

- الو

- الو، آقا سلام عرض میکنم. می تونم چند تا سوال ازتون بپرسم

- چرا از مادرت نمی پرسی؟ اون که بهتر بلده.

- معذرت می خوام آقا، سوء تفاهم نشه، من مزاحم تلفنی نیستم. ما در حال گرفتن آمار هستیم و ...

- آره درسته، تو نیستی، پس برو آمار خواهرتو بگیر که همه بچه های محل آمارشو دارن.

- بییییییییییییب

 

برو به آدرس