محسن رضایی: اگرده تا رستم هم داخل ساختار دولت بگذاریم تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد کشور نخواهد گذاشت 

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سنجی برنامه محور: افکار مختلف از آزادی‌خواهی خاتمی تا عدالت‌محوری احمدی‌نژاد را در ساختار دولت بگذارید خیلی اتفاق مهمی نمی‌افتد. ساختار دولت یا نهاد دولت باید دچار دگرگونی اساسی بشود.