کنایه علیرضا دبیر به رسول خادم: می‌خواهند الکی از یک فردی، پهلوان بسازند، آهنگ زورخانه هم برایش می‌گذارند، اما از من می‌خواهند کریم شیره‌ای بسازند

در قسمتی از این برنامه، یوسفی از دبیر می‌پرسد که «آیا در گذشته و در جلسات شورای شهر تهران زمانی‌ که عصبانی می‌شدید از این نمازهای مستحبی نیز می‌خواندید یا خیر؟» اما دبیر پس از این پرسش ظاهرا عصبانی می‌شود و خطاب به مجری برنامه می‌گوید: «شما هم دنبال این هستید یک چیزی بگویید. آقای یوسفی، می‌گویند طرف تنش می‌خارد، حالا شما هم...»