خیزش برای آزادی ایران – دانشجو

درسرزمین های متمدن وهرکشوری که دارای قوانین پیشرفته است، دولت متخصص و شایسته  و برگزیده ی آن فرمانبرِ ملت بوده وموظف به برآوردن خواست ها وحمایت ازمنافع مردم ِ کشور می باشد.

مشاهدات ما ایرانیان درطول این سی وچند سال نشان میدهند که ایرانمان وامکاناتش دراختیاربیگانگانی میباشد که اگرچه با صدقه و خمس ما هستی یافته وبزرگ شده اند ولی تنها وجه مشترک آنها با ایرانی اینست که فارسی صحبت می کنند.  این دینفروشان  که با حیله عنان کشور را بدست گرفته اند، نه دانش کشور داری دارند و نه راستگویی و درستکاری لازم را.

آنها فکر می کنند ما  اظهارات ابلهانه ی آنها را آسمانی میدانیم،

دیده و شنیده ایم که یرای ایران احساسی ندارند،

سوریه را برتر از خوزستان می دانند،

افرادی که عشق ایران دارند بکارهای مهم کشوری راه نمی دهند،

ثروت ایران را می دزدند، به بیگانگان میدهند، و با نادانی و بی لیاقتی بباد میدهند،

ایران و ایرانی را آلوده ی جنگهای بیهوده می کنند وازنتیجه ی آنها نمی هراسند،

به تاریخ، فرهنگ و بزرگان و جشنهای ما بی احترامی می کنند،

جوربرزنان وزندانی کردن وکشتن مردم ما را حق خود میدانند،

ووووووووو.........

رفتارخیانت آمیزاین بیگانگان  جاهل ونالایق دو موضوع را بی پرده بیان می کند: 

 1- ما را نادان ترازخودشان بحساب می آورند، در نتیجه حتی در برابر رسانه های گروهی آشکارا دروغ میگویند.

2- فکرمیکنند که ایرانی هنوز به آنها اعتماد دارد وجهالت، تازی پرستی وعقب روی و بیدادگریشان را نمی بیند.

حاصل درخواست ها واعتراضات مصالمت آمیزما تنها این بوده که آخوندان حکومتی را وقیح ترکرده است . اکنون که دنیا هم با خبر شده که آخوند ها جان و مال ایرانی را فدای کشورهای عربی و گروه های تروریستی میکنند وایران را در معرض خطرهای بیشتر قرار میدهند، باید برخیزیم و همراه با دیگر فرزندان کورش، این بیخردان خائن و بیگانه پرست و بدنام کننده نامِ ایرانی را، ازکشورمان بیرون بریزیم.

خیزش برای آزادی ایران – دانشجو

http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-62245200

پنج قرن خرافات و شیادی آخوند - دانشجو
http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-61333851

آخوند دشمن در خانه – دانشجو

www.youtube.com/watch?v=5FA1OQCV5X4

چرا ایرانیان ازآخوندها متنفرشده اند؟ - دانشجو

iroon.com/irtn/blog/11164