اعتراض به کشتار کودکان و مادران بیگناه نوار غزه، توسط صیهونیستهای فاشیست حمایت شده از هالیوود.