نازنینم ...

وقتی وجودهای زندگی در حجم هوسهایمان نایاب شدند،

برای نا وجودهای زندگی دلتنگ گشتیم ، غصه ها خوردیم

و آن را گمشده ی زندگی خویش خواندیم، .. نا وجودهایی

که همیشه در زندگی ما بی وجود بودند

amoo darvish