آوارگان عاشقِ ایرانند - دانشجو

www.facebook.com/baback.babakian/videos/2200828536854440

بی توام، ازتوجدایم، کشورم        چتر تو برسرندارم، کشورم

ماهی افتاده بیرونم زِآب             شوق دریای تودارم، کشورم

مردمانت جمله یاران منند           بی توازیاران جدایم، کشورم

درتونام وهستیم رونق گرفت        بی تو، بی نام ونشانم، کشورم

درتومن کاری کنم، سودی دهم     بی تومن سودی ندارم، کشورم

کس نمی داند زبان اَلکنم            درتومن شیرین زبانم، کشورم

خاطرات تلخ وشیرینم زِتوست      بی تومن بی خاطراتم، کشورم

تا نیفتد نامت از لب ها دمی         روزوشب آموزگارم، کشورم

مردِ کوه ودشتم وگلهای سرخ       بی تودربند خیالم، کشورم

باد و توفانها بسوده پیکرم           بی تومن بی سایه بانم، کشورم

یک نفس ازخاطرم بیرون نشد      نام زیبای تو" ایران"، کشورم

گربمیرم در دیار دیگری            بررخم خاک توخواهم، کشورم

گربمیرم یا بسوزم باک نیست       من تورا پاینده خواهم، کشورم

نقش ایرانیان مهاجر در آزادی و پیشرفت ایران

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-75479500