و سلامی به افق

و غروبی که پر از تنهایی بود

تنهایی من

تنهایی تو

تنهایی کوه

دشت

دریا

جنگل...

و سلامی به تنهایی یک لاله سرخ

که در آرامش یک بوسه شکفت

و سلامی به بهاری تنها

که پرستوهایش

پر شکستن

پشت یک شهوت گس

تا رسیدند به تنهایی شب

و هماغوشی نارس....

و سلامی به خدایی تنها

که زمانی تنها بود

و خدایی که پر از خاطره بود

که پراز یاد من و

که پر از یاد تو بود

و سلامی به افق

و غروبی که پراز تنهایی بود

تنهایی من

تنهایی تو......

amoo darvish