عجب، سالی‌ که نکوست از بهارش پیداست. میذاشتید اول نشست تون برقرار میشد و شروع به کار میکردید و بعد دست به تصفیه و اخراج میزدید، رکوردِ سریع‌ترین انشعاب سیاسی رو شکستید :-)))

 

(از شروع تا تقریبا دقیقه ۵ فارسی و ترکی صحبت میشود و بعد از آن گفتگو کاملا فارسیست)