ایران زیبا.. اسالم گیلان
نگاره: هادی صفری

نمایش گالری در اندازه بزرگ