کس : محمد وروانی فراهانیورزش رزمی نینجوتسو

اراک - خبرگزاری مهر : ورزش رزمی نینجوتسو (نینجا) بانوان در اراک.

نمایش گالری در اندازه بزرگ