عکس های اختصاصی نوروز ۱۳۹۲ در پاسارگاد (بخش اول) از فرزاد آریان، بهترین هنرمند سال ۱۳۸۹ بنیاد میراث پاسارگاد

 امسال نیز با وجود گرانی شدید مردمان بسیاری خودشان را به پاسارگاد رسانده تا در لحظه ی سال تحویل در کنار کوروش بزرگ، گوینده ی اولین منشور حقوق بشر  سرزمین شان باشند.  عکس ها جمع شدن مردم را به مرور نشان می دهد و پهن کردن سفره های هفت سین و در نهایت انبوه جمعیتی را که به گرد آرامگاه حلقه زده اند. دو عکس ۵ و ۶ پس از ترقه ای است که فردی مشکوک به سوی آرامگاه پرتاب کرده و با اعتراض شدید مردم ناپدید می شود، یکی از افراد حاضر در جمع به بالای آرامگاه می رود و محل اصابت ترقه را پاک می کند. عکس آخر از فرزاد آریان، فتوژورنالیست هنرمند  در همان روز است. این عکسها در سایت کميته بين المللی نجات پاسارگاد منتشر شدند.

شکوه میرزادگی

نمایش گالری در اندازه بزرگ