آخونده رفته مغازه میوه فروشی باز کرده، حوزه علمیه حقوقش را قطع کرده.