اسرائیل تنها کشوری است که در کنار مردم ایران در این لحظات بحرانی ایستاده است.

مستحکم با د اتحاد و دوستی‌ بین ۲ ملت ایران و اسرائیل