کارشناس ترکیه:
 
وقتی می‌گویید به مرزهای تاریخی برگردیم فکر نمی‌کنید ایرانی‌ها از خوشحالی بشکن می‌زنند و پایکوبی می‌کنند؟