آهنگ تو بارونی تو آفتابی با صدای رامش
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی
تو می تونی با یک نگاه
دلها رو بی تاب بکنی
هزار هزار ستاره رو
از خجالت آب بکنی
کویر خشک تشنه رو
سیراب سیراب بکنی
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی
روز و شب زنجیری ها آفتاب و مهتاب نداره
چشمه چشمها بخدا خشکیده و آب نداره
دلی که منتظر باشه خواب نداره خواب نداره
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی
تو می تونی کلید باشی
قفل درها رو وا کنی
پاهای پینه بسته رو
از زنجیرها جدا کنی
تو می تونی برکه ها رو دریا کنی دریا کنی
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی
تو می تونی اگه بخوای
قیامتی برپا کنی
کبوترهای خسته رو
از قفسها رها کنی
تو می تونی دیو شبو رسوا کنی رسوا کنی
تو بارونی تو بارونی
ببار که باغم بکنی
تو آفتابی تو آفتابی
بتاب که داغم بکنی