شرح تغییراتی که همین هفته انجام می‌شود و کار را آسان‌تر می‌کند.