بی بی سی: پرسش برنامه امشب پیرامون فروختن یا نفروختن سهام عدالت است. آزاد سازی این سهام چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ آیا به حل مشکلات مردم ایران کمک می کند یا کمکی به دولت است؟ در این برنامه با جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه اقتصاد گفتگو می کنیم.