نقش ایرانیان مهاجر در آزادی و پیشرفت ایران - دانشجو

www.youtube.com/watch?v=PMdCtnGrGek

پنج قرن خرافات و شیادی آخوند – دانشجو

www.youtube.com/watch?v=trvfW1G9QoY

رای به رژیم آخوندی – دانشجو
www.youtube.com/watch?v=cXNUdsBuJTY

سالگرد پذیرش جهالت، پسگرایی و خواری

www.youtube.com/watch?v=FS6u55Hf0YM

ایران همراه با فرزندان کورش – داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=7Cou_8F9Jz8