زندگی و شکوفایی غنچه ها
ثریا پاستور  
 
زندگی را
در بازشدن غنچه های بسته می بینم
که بی هیچ پروایی
باز می شوند
شکوفا می شوند و
ما را نیز
به سوی شکوفایی دل ها می برند
که بی هیچ پروایی
از حجاب شرم
دلربایی می کنند و
خورشید را
به دام می اندازند و
با او هم آغوش می شوند
تا گل خورشید
زاده شود
و انسان های بی پروا
چون غنچه ها
در بستر عشق خود
شکوفا می شوند
تا گل زندگی شان
زاده شود
 
ثریا پاستور
 
ششم آوریل ۲۰۱۷