در حالی که کشورهای دنیا با دستیابی و اختراع ابزارهای مدرن سعی در حفاظت و حراست شناسنامه تاریخی خود دارند، و حتی برخی از کشورها دست به ساختن تاریخ برای خود می‌زنند، موزه «رضا عباسی» یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین موزه‌های ایران به بهانه کمبود جای نگهداری بخشی از اسناد و مکاتبات اداری دوره پهلوی را سوزانده است.

تصاویر این تاریخ‌سوزی توسط یکی از کارکنان موزه رضا عباسی برای خبرنگار خبرگزاری مهر ارسال شده است. این عکس‌ها نشان می‌دهد که داخل کارتن و کنار سطل زباله مکاتبات و اسناد سوزانده شده‌ای وجود دارد که مربوط به فعالیت فرهنگی دفتر شهبانو فرح پهلوی بوده است.
بیژن فرهودی در گفتگویی با شهبانو فرح پهلوی به همین موضوع پرداخته است.