سخنرانی پرفسور حسن منصور مشاور اقتصادی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دهمین کنگره حزب