الان سالهاست که نقش کوپن در تأمین مایحتاج زندگی اکثر ایرانیان بسیار کمرنگ شده. اما حالا با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی از جلسات مشترک نمایندگان مجلس با اعضای دولت زمزمه هایی شنیده میشود از احیای نوعی نظام کوپنی گرچه با نام و نشانی متفاوت.