سنجش

بیشتر

به عنوان سرمشقی برای زنان ایرانی، الهام چرخنده و مریم میرزاخانی:


جواب

گلشیفته فراهانی نمونه بارز یک زن آزاد و مستقل است.


جواب

بیشتر