عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ بهمن ۱۳۹۱

آذر ماجدی: پس حماس چی؟

«بیانیه مشترک ۲۸ مرداد از زندان اوین» مبارزه طبقاتی یا پوپولیستی؟ مصدق قهرمان کدام طبقه است؟

آذر ماجدی: شکاف در ناتو، تحولات ژئوپولتیک جهانی؛ یورش مجدد بر سر حجاب اسلامی

آذر ماجدی: منشور مطالبات حداقل و جنبش چپ، کنفرانس مونیخ و رژیم چنج

آذر ماجدی: اتحاد سلطنت طلبان و اصلاح طلبان اسلامی علنی شدن جانیان ساواکی، وقاحت سلطنت طلبان

آذر ماجدی: انقلاب ۵۷، شکست یا پیروزی؟ روایت های راست و چپ

آذر ماجدی: شکست مفتضحانه سلطنت طلبان، دعوای ناسیونالیسم عظمت طلب و قومپرست ، تشدید جنگ اوکراین

آذر ماجدی: سلطنت و قیم تراشی برای مردم؛ سکولار دموکراسی یا سوسیالیسم؟

مسائل پیش روی خیزش انقلابی دروغ و روایت های دست راستی، ناسیونالیسم، تشکل و رهبری

آذر ماجدی: کلک های دست راستی برای رهبر تراشی: سلبریتی ها و تراژدی هواپیمای اوکراینی، راست و چپ

بیشتر