آدم ها در دو حالت يكديگر را ترك مى كنند، اول اين كه احساس كنند كسى دوستشان ندارد، دوم اين كه احساس كنند يك نفر خيلى دوستشان دارد.