من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان ... قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو