نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند ... جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

پانوشت: خوشا به سعادت آنان که پند پذیرند...