خساراتی که بشر در طول تاریخ متحمل شده است ناشی از دین بدون آزادی و آزادی بدون دین بوده است.

ماخذ