خود, نویسی و خود, سبز دهی؛ عجب رزمنده دیجیتالی بیخاصیتی ... یا چیزی شبیه این!