سلامت فکری جامعه تنها در گرو واکسیناسیون بر ضّد خرافات و جاهلیت است که عوارضش درست با نخستین تبّ تعصب آشکار میشود. "احمد شاملو"