آخوند شیعه طرفدار ترامپ ، چه لبخندی می‌زنه  خوب حال میکنه اون پشت :)

http://westmipolitics.blogspot.com/2016/10/breaking-imam-from-dearborn-backs.html