کریسمس مادر به همراه عکس فرزند جوان و دلاوری که برای دفاع از من و شما و مملک مان، جان باخت!

نیکوست که به هنگام کریسمس از سربازان جان بر کف و غیور مسیحی ایران زمین و خانواده های درد کشیده شان نیز یادی کنیم.

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم...

ماخذ