نسرین ستوده،

ما بدرک.  خواهش می‌کنم بخاطر فرزندانت زنده بمان.