به تاریخ انتشار مجله تهران مصور خوب دقت کنید . کمتر از چهار ماه بعد از 22 بهمن 57 همه وعده های آزادی بر باد رفت.

چند روز بعد همه نشریات مخالف بسته شدند. بهار تهران خیلی زود به خزان رسید.