سلمان معمار در توییتر نوشته: ببخشید که اسمت نوتردام نیست.