لیبرال دموکراسی:

خودکشی به عنوان یک معضل بشری، هر دلیل روانشناسی که در مورد هر فرد داشته باشد، گسترش نگران‌کننده و هشداردهنده‌ی آن در ایران پس از ۵۷ به همه قشرها و به هر سن و سالی، از نظر سیاسی و اجتماعی یک دلیل اصلی دارد: جمهوری اسلامی!

برو به آدرس