لیبرال دموکراسی:

نظام «لاابالی» ایران را به ورطه‌های هولناکی کشانده است اما توانایی یا شهامت اقدام برای خروج از این مهلکه‌ها را ندارد. جمهوری اسلامی را کسانی می‌گردانند که هیچ‌کس نمی‌شناسد.

برو به آدرس